login:
haslo:
Regulamin

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego karierawochronie.pl, przez Gremax sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§2

1.Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3.Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

5.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Karierawnieruchomosciach.pl- należy przez to rozumieć, firmę Gremax sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Krakowie os. Złotej Jesieni 6/74. NIP 678314 57 74 , REGON 122643 321
 • Karierawnieruchomosciach.pl- należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem - www.karierawnieruchomosciach.pl

Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę w serwisie

 • Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;
 • Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 • Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.
 • Usługobiorca– osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
 • Konto– zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 • „cookies”– pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
 • Newsletter – nieregularnie wysyłana informacja handlowa oraz nowości w Portalu

  §3

 1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
 2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

  Rozdział II. Rodzaje usług

§ 4

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
 3. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

§ 5

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:

 1. umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 3. umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone, wraz z włączeniem Kandydatowi subskrypcji ofert pracy podobnych do tej, na którą odpowiada.

§ 6

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

 1. umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;
 2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;
 3. umieszczenie prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
 4. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;
 5. preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy, zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
 6. Automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.

§ 7

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące na rzecz podmiotów zajmujących się sektorem szkoleń dla rynku nieruchomości:

1.umieszczanie w serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o szkoleniach z obszaru gospodarki nieruchomościami dostarczanych przez organizatorów takich szkoleń.

 

Rozdział III. Sposób i warunki świadczenia Usług

§ 8.

 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 9.

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza udostępnionego w Serwisie.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 4. Konto Użytkownika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:
 • Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;
 • niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 10.

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu są następujące:

 • Połączenie z siecią Internet
 • włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania

W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 11.

 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi lub Usług Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi lub Usług.

Rozdział IV. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 12.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.

Rozdział V. Ograniczenia w korzystaniu z Usług oraz rozwiązanie umowy

§ 13.

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swoim działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 14.

Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

 • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 15.

Rozdział VI. Reklamacje

Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawach dotyczących realizacji Usług na adres poczty elektronicznej : biuro@karierawnieruchomosciach.pl

Reklamacje rozpatruje usługodawca


Oznaczenie reklamacji powinno zawierać następujące informacje:
 •  wskazanie usługobiorcy ( imię, nazwisko, adres e-mail )
 • przedmiot i okoliczności reklamacji

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby udzielić zwrotnej informacji co do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia.

Rozdział V Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2013-05-24
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługodawcę publikując informację w Serwisie Usługodawcy.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wyszukiwarka ofert


Pracodawcy

Statystyka
Ilość pracodawców:6
Ilość pracowników:290
Ilość szkoleń:0
Liczba odwiedzin:1118204
Zapisz się do Job Alert Facebook - Kariera w ochronie
Dane kontaktowe:
Gremax sp. z o.o. ▪ os. Złotej Jesieni 6/71▪ 31-831 Kraków
tel./ fax 12 312 87 11 ▪ tel. kom. 730 111 320▪ e-mail: biuro@karierawnieruchomosciach.pl
wykonanie: kotonski.pl